Повернутися до звичайного режиму

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол наказом по Гладківській ЗОШ І – ІІІ ст.

від 31.08.2018 №1 від 31.08.2018 № 100

ВНУТРІШКІЛЬНИЙ РОЗПОРЯДОК

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Відповідно до Конституції України, громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В школі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою в організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовується заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2.Усі питання пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

Працівники закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами.

При прийнятті на роботу керівник зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

- пред’явлення паспорта, диплома, або іншого документа про освіту, професійну підготовку, ідентифікаційний код;

- військовослужбовці пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку, диплом, атестат, посвідчення, копії які завіряються керівництвом закладу і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі. При укладенні трудового договору забороняється вимагати від особи, яка поступає на роботу, відомості про її партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачене законодавством.

Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог до Закону України „Про освіту”. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загально державній власності, затверджено наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

Працівники можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

Прийняття на роботу оформляється наказом, який оголошується працівнику під розписку.

На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу.

Приймаючи працівника, або переводячи його на іншу роботу керівник зобов’язаний:

- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та правилами пожежної охорони.

Припинення трудового договору може мати місце лиш на підставах, передбачених чинним законодавством, умовами передбаченими контрактом.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічного працівника за результатами атестації здійснюється у відповідності з чинним законодавством. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти.

Керівник зобов’язаний у день звільнення видати працівнику належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення повинні проводитись у відповідності до чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт статті закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність,;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- пільги по забезпеченню житлом у порядку встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

Педагогічні працівники зобов’язані:

- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці, відвідувати наради і педради;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки передбаченими відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо;

- виховувати у дітей, учнів бережливе ставлення до майна навчально -виховного закладу.

Працівники в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

Педагогічні працівники повинні:

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові дітей, учнів;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

- готувати до свідомого життя, миру, злагоди між усіма народами етнічними, національними, релігійними групами;

- додержання педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків та іншим шкідливим звичкам.

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ”ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

Керівник закладу освіти зобов’язаний:

1. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально - виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників.

2. Визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати необхідними засобами роботи.

3. Удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти.

4. Організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, професійне навчання як у своєму навчальному закладі так і відповідно до угод в інших навчальних закладах.

5. Доводити до відома педагогічних працівників на початок року про надання відпустки, в кінці навчального року педагогічне навантаження на наступний навчальний рік.

6. Видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпустки.

7. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, надійне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків.

8. Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення, зміцнення договірної та трудової дисципліни.

9. Додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, учнів, забезпечувати надання їм пільг і привілеїв.

10. Організовувати харчування учнів 1-11 класів та дітей пільгової категорії.

11. Своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про стан навчально-виховного закладу.

12. Забезпечувати належне приміщення, опалювання, освітлювання, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників школи.

ІУ. РЕЖИМ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ ШКОЛИ

1. Педагогічні працівники починають свій робочий день з 8.15.

2. Початок занять о 8.30.

3. Класні керівники під час перерв чергують на поверхах і забезпечують дисципліну учнів, а також несуть відповідальність за поведінку дітей на поверхах.

4. Прибирання кабінетів проводити щоденно (починаючи з 8-го класу), ділянок двору - 1 раз на тиждень . Генеральне прибирання проводити в останній четвер місяця.

5. Черговий вчитель починає роботу за 20 хвилин до початку занять і закінчує на 20 хвилин пізніше закінчення останнього уроку.

6. Усім вчителям забезпечити прийом і здачу навчальних кабінетів між уроками протягом усього навчального року. За збереження навчального кабінету і обладнання, що є в ньому, несе повну відповідальність / і матеріальну / вчитель, який працює в цьому приміщенні.

7. Паління вчителів, працівників школи, учнів на території школи категорично заборонено.

8. Перерва для відпочинку і харчування працівникам надається протягом робочого часу через 4 години після початку роботи (під час прийому їжі учнів).

9. Визначити час гарячого харчування дітей :

1 – 3 класи – перерва після третього уроку;

4 -11 класи - перерва після четвертого уроку;

10. Класні керівники супроводжують дітей до їдальні, присутні під час обіду, а також забезпечують порядок.

11. Сторонні особи не допускаються на урок без дозволу директора.

12. Категорично забороняється проводити заміну уроків за домовленістю між вчителями, без дозволу адміністрації.

13. Забороняється знаходитись в приміщенні школи працівникам школи, якщо це не пов’язано з виконанням їх службових обов’язків після 17.00 год.

14. У кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями самостійне робоче місце з метою їх матеріальної відповідальності.

У. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається графіками змінності, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом з додержанням тривалості робочого тижня.

В межах робочого дня педагогічні працівники школи повинні вести всі види навчально - методичної роботи відповідно від посади.

При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керівника, з дозволу профспілкового комітету. Робота в вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Керівник залучає педагогічних працівників до чергування в закладі.

Під час канікул керівник залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Графік надання щорічних відпусток погоджуються з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику оформляється наказом відповідного органа державного управління освіти, а іншим працівникам школи наказом керівника закладу.

Забороняється не надання щорічної відпустки протягом двох років поспіль, а також не надання відпустки працівникам молодше 18 років Працівники школи мають право на додаткову відпустку, а саме: матері, що виховують двох і більше дітей до 15 років; одинокі матері.

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. Змінювати на свій розсуд розклад і графіки роботи.

2. Подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними.

3. Передоручати виконання трудових обов’язків.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ В РОБОЧИЙ ЧАС

1. Відволікати педагогічних працівників від безпосередніх обов’язків для участі у різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом.

2. Відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу і здійснення заходів не пов’язаних з процесом навчання, забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

УІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство праці за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення.

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, грамотами, знаками та іншими видами морального та матеріального заохочення.

Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів.

Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

За залучення окремих працівників до роботи у вечірній час / проведення вечорів для старшокласників, дискотек/ , до проведення позакласних заходів у вихідні дні / походи вихідного дня, змагання/, надавати відгули у канікулярний час за домовленістю з профспілковим комітетом.

УІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосовано до п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, 41 Кодексу Законів „Про працю” в Україні.

Дисциплінарне стягнення застосовується керівником, якому надано право прийняти на роботу даного працівника.

Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником після виявлення провини не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш 5 місяців з дня вчинення поступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом нового року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення нового року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу, або його органу.

Кiлькiсть переглядiв: 1232

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Гладківський ліцей
Голопристаеської міської ради
Херсонської області

вул. Центральна, 163,
с. Гладківка, Голопристанський район,
Херсонської обл.

Дата останньої зміни 16 Березня 2022

Цей сайт безкоштовний!